This story begins with a short, slanderous political attack by one writer, and continues with a lengthy rebuttal by another—a self-appointed target who took it upon himself to respond in kind: in verse. Written in 1944 in response to Soviet Armenian writer Gevorg Abov's «Մենք չենք մոռացել» ("Menk chenk moratsel," "We Have Not Forgotten"), and published the following year, «Թուղթ առ Երեւան» (Tught ar Yerevan, Letter to Yerevan) made Tzarukian a prominent voice in the Armenian Diaspora almost overnight—from the Middle East to Europe and the Americas.The poem was republished more than a dozen times in various Armenian communities—including in Syria, the United States, Lebanon, and Cyprus—up until the early 1990s, and as a result became a source of inspiration for tens of thousands. Published by the 120-year-old Hairenik Press, this is the first English translation of Tzarukian's Letter to Yerevan. The translation was a collaborative effort between the former director of the ARF and First Republic of Armenia Archives and former editor of the Armenian Review Tatul Sonentz-Papazian and former editor of the Armenian Weekly Rupen Janbazian. It features an in-depth introduction by another former editor of the Armenian Weekly and the volume’s English editor, Vahe Habeshian, as well as six original illustrations by Yerevan-based artist Meruzhan Khachatryan. The Armenian language republication was edited by Yeprem Tokjian of Toronto. The publication of Letter to Yerevan is the first of several initiatives planned celebrating the 120th anniversary of the Hairenik Association. All the proceeds from book sales will be donated to the Hairenik Association’s Newspaper Digitization Project. Praise for Letter to Yerevan "Letter to Yerevan (1945) is urgent and timeless. It may seem easy to turn the page on an oeuvre penned in a political context that no longer exists. Yet Andranik Tzarukian’s powerful poetic rebuttal continues to resonate. When, as in the aftermath of the Velvet Revolution in Armenia, ‘Dashnak dogs’ and other Abov-esque tropes are unleashed, Tzarukian’s Letter is the best antidote. Hence its urgency. When history is distorted and ‘alternative facts’ are tossed around, Tzarukian’s Letter is highly relevant. Hence its timelessness. Translators Sonentz-Papazian and Janbazian, two generations apart, are themselves testament to the enduring power of this work that reaches English-language readers on the 100th anniversary of the First Armenian Republic." - Khatchig Mouradian, PhD Columbia University «Անդրանիկ Ծառուկեան ոչ Սիամանթօ մըն է, ոչ Վարուժան մը եւ ոչ ալ Պ. Դուրեան մը: Ու պէտք ալ չունի ատոնք կամ անոնց շուքը ըլլալու... Ծառուկեան Սփիւռքի տղայ մըն է որ բախտաւոր օր մը առաւ այդ Սփիւռքէն շերտ մը բան — դուք գրէք Վարուժանի «ափ մը կարմիր հողը» — նետեց զայն իր սրտի քուրային ու անկէ հանեց արիւնոտ, կենագործեալ իր վկայութիւնը, «Թուղթ առ Երեւան»ը, որ ահա, իր այս ճակատագրովը, այսինքն սիրտէ եկած ըլլալու ճակատագրովը կը գտնուի գրական — այսինքն ուղեղէն եկած — դիւաններէն մեր Սփիւռքին:» - Յակոբ Օշական «Վկայութիւն մը» About the Author Born in Gürün, Tzarukian attracted fame as both a writer and a journalist-publicist, whose periodical «Նայիրի» (Nayiri, 1941-1983) remains an indispensable record for students of the Armenian Dispersion. Among his most prominent works, «Մանկութիւն չունեցող մարդիկ» (People Without a Childhood, 1955) and «Երազային Հալէպը» (Ethereal Aleppo, 1980) are autobiographical accounts dedicated to his childhood life in the orphanage of Aleppo. He published only one collection of verse, Aragastner (Sails), and bade farewell to poetry in Tught ar Yerevan (Letter to Yerevan). About the Publisher Established in 1899 and based in Watertown, Mass., the Hairenik Press is the publishing division of the Hairenik Association.

CreateSpace Independent Publishing Platform 119 pages

  • Reviews